Andmeturbe korraldamine

Tänapäevase ettevõtte üheks kriitilisemaks ressursiks on andmed. Ettevõtte efektiivsust mõjutab olulisel määral vajaliku info õigeaegne kättesaadavus tööprotsessi osalistele.

Sageli tiirlevad juhtide peas andmeturbega seotud erutavad küsimused:

  • Kui ettevõtte võtmeisik, näiteks müügidirektor, lahkub töölt, siis kuidas kaitsta tundlike andmete võimalikku leket?
  • Kuidas maksimaalselt maandada tehnilisi avariiolukordi?
  • Kui hästi on meie andmed kaitstud?
  • Mismoodi ISKE rakendamisega hakkama saada?

Andmeturve ei ole ühekordne projekt. Riskide analüüs ja andmeturbe arengukava aitavad luua vundamendi ja kaitsetegevuse rutiini. Areng sealt edasi peab olema järjepidev.

Riskianalüüs ja sellega kaasnevad soovitused ning tähelepanekud annavad andmeturbe korraldamiseks ettevõttele õige suuna. Peale riskianalüüsi on võimalik koostada põhjendatud tegevuskava ning toimepidevuse plaan.

Andmeturve baseerub kolmel vaalal - konfidentsiaalsus, terviklus ja käideldavus. Andmeturvel on hulk täiesti arusaadavaid tahke, kui neid ilmestab konsultant eluliste ja praktiliste näidetega.

Ohtude grupid Nõrkuste grupid Meetmed. Otstarve Meetmed. Teostus
Vääramatu jõud
Töökorraldus
Inimvead
Tehnilised rikked
Ründed
Keskkond
Taristu
Riistvara
Tarkvara
Side
Dokumendid
Personal
Ennetus
Avastus
Taaste
Füüsiline
Organisatsiooniline
Infotehnoloogiline

Teenusega seotud projektid