Riigikantselei registri ISKE audit

veebruar 2015 - märts 2015

Kirjeldus

Riigikantseleil oli vaja veenduda, et pitserite ja dokumendiplankide registri haldamine toimub ISKE nõuetele vastavalt.

Registri eesmärk on koondada kõik riigivapiga pitserite ning riigivapi ja teiste riiklikult tähtsate elementidega dokumendiplankide näidised. Riiklikke andmekogusid tuleb seadusest tulenevalt regulaarselt auditeerida.

HLP konsultant viis läbi ISKE auditi, mille käigus kontrollis infovarade inventuuri ja turvaklassi määramise vastavust ISKE rakendusjuhendis esitatud nõuetele. Audiitor analüüsis Riigikantselei infoturbega seotud dokumente ning viis läbi vaatlused ja intervjuud, hindamaks ISKE meetmete rakendatust.

Sisendi põhjal koostas konsultant auditi aruande koos auditeeritavate meetmete hinnangu ja suuremate riski põhjustavate puudustega. Edasises andmekaitse korralduses on abiks auditoori soovitused infoturbe tõhustamiseks.

ISKE audit on erinevate juhendite ja määrustega hästi kirjeldatud ning kindlat metoodikat järgiv protseduur. Seekord vürtsitas auditi projekti asjaolu, et tegemist on peaministri ja Vabariigi Valitsuse tööd toetava asutusega ning ajaliselt toimus kogu protsess vahetult Riigikogu valimiste eel. Rein Hansson, juhtivaudiitor.

Tulem

  • Auditi aruanne

 

12.03.2015