Põhitegevuse IS hetkeolukorra hindamine

aprill 2014 - mai 2014

Kirjeldus

TMB Element tellimusel tutvus Hansson, Leego & Partner ettevõtte infosüsteemiga Favourite Concrete. Viidi läbi intervjuud peakasutajate ja arendajaga, kaardistati tänased kitsaskohad ja ootused süsteemi arengule.

Konsultant koostas kogutud tähelepanekute alusel hetkeolukorra kirjelduse, mis sisaldas ülevaadet infosüsteemi põhiparameetritest, haldamisest ja varundamisest ning tõi välja süsteemi nõrkused ja tugevused viies põhikategoorias: funktsionaalsus, kasutatavus, arendusprotsess, haldus ja kasutajatugi ning toimepidevuse tagamine. Samuti kaardistati sisuvaldkondade võtmeisikute soovide alusel arenguvajadused.

Lähtudes hetkeolukorrast ning kaardistatud arenguvajadustest koostati võimalike strateegiliste valikute võrdlus ja infosüsteemi tegevuskava. Tegevuskavas toodi välja vajalikud tegevuste kirjeldused koos tööde hinnangulise kestuse ja eelarvega. Tegevuskava efektiivseks täitmiseks kirjeldati arendusprotsessi visioon ja arendusmeeskonna rollid.

Tänasel päeval jätkub HLP ja TMB Elemendi koostöö loodud tegevuskava elluviimisel.

Tulemid

  1. Hetkeolukorra hinnang
  2. Infosüsteemi ülevaade
  3. Tugevused ja nõrkused
  4. Tänased arenguvajadused
  5. Strateegiliste valikute võrdlus
  6. Arendusprotsessi visioon
  7. Arendusmeeskonna rollid
  8. Edasine tegevuskava