Personali digipädevuse hindamine

september 2017 - detsember 2017

“Digipädevuste hindamine välishindamise kaudu ei ole koolides just tavaline meetod, kuid vajasime võõrast pilku saamaks aru, kus me oleme ja kas liigume õiges suunas. Valisime partneriks Leego Hanssoni, kuna usaldasime nende kogemust hindamise ettevalmistamisel ja läbiviimisel pedagoogide hulgas. Hindamistulemuste analüüs, koostatud selgelt ja konkreetselt, andis mitmesugust mõtteainet ja pakkus üllatusi. On aga rõõm tõdeda, et üldjoontes Leego Hanssoni ettepanekud digipädevuste edasiseks arendamiseks olid kooskõlas meie tegevusplaaniga ning mitmed ettepanekud annavad sisendit edasistele tegevustele.” – Airi Aavik, haridustehnoloog

Kirjeldus:

Haapsalu Kutsehariduskeskus soovis Leego Hanssoni abi töötajaskonna digipädevuste hindamisel, et pädevalt koostada digipädevuste arendamise tegevuskava.

Projeti konsultant Erkki Leego viis läbi digipädevuste enesehindamise seminari, tutvus õppeasutuse töötajate hinnangutega enda digioskuste kohta ning koostas sisendi põhjal digipädevuste arendamise tegevuskava jaoks soovitused.

Assistent Mariana ülesandeks oli koondada digipädevuste hindamise küsimustiku vastused töötajate kommentaaridega, luua saadud sisendi põhjal kompaktne ülevaade ja koostada esialgsed soovitused digipädevuste arendamiseks.

See projekt erines tavapärastest Leego Hanssoni projektidest, kuna sisendi saamiseks kasutati töötajatega intervjuude läbiviimise asemel Rahvusvahelise Haridustehnoloogia Seltsi (ISTE) standardil põhinevat digipädevuste hindamismudelit. Mudelist saadud sisendi, varasema kogemuse ning heade tavade alusel koostati soovitused digipädevuste arendamiseks.

 

Ma usun, et see projekt tõi kasu ka igale küsimustiku täitnud töötajale individuaalselt. Enesehindamine võib tuua esile palju teemasid, millele tavaoludes ei mõtle. – Mariana Urvik, assistent

Tulemid:

  1. Digipädevuste arendamise tegevuskava soovitused
  2. Digipädevuste enesehindamise kokkuvõte