ÕRAK ülesandepüstituse koostamine

juuli 2008 - oktoober 2008

HLP korrektsus ja süsteemsus dokumentide ning tööde haldamisel moodustab loogilise terviku ning tagab järjepidevuse info edasiandmisel – kõrvaltnähtu on kogemus, millest on palju õppida. Analüüsi ja planeerimise osakonna juhataja Katri Känkinen.

Kirjeldus

Keskkonnainspektsiooni tellimusel koostas HLP ülesandepüstituse Õigusrikkumiste andmekogu infosüsteemi (ÕRAK) arendustööde tellimiseks.

Analüüsiti Keskkonnainspektsiooni õiguserikkumiste andmekoguga (ÕRAK) seotud protsesse reguleerivaid protseduure ja tehti ettepanekuid protsesside paremaks toimimiseks. Kirjeldati erinevate sihtgruppide (ÕRAK kasutajad ja –sisestajad, juhid jne) infovajadusi. Hinnati vajadusi loodava rakenduse riistvara hankimiseks ning haldamiseks kuni planeeritava andmekogu funktsioonideni. Kirjeldati seoseid teiste väliste rakendustega. Kirjeldati andmete seosed va andmebaasimudelid ja ekraanipildid.

Tulemid

  1. Nõuded ÕRAKi arendamiseks
  2. Põhiprotsesside kirjeldused
  3. ÕRAKi seoste kirjeldused teiste rakendustega
  4. Põhjalikud intervjuude memod