Keskkonnaameti ISKE rakendamine

oktoober 2012 – jaanuar 2013

Kirjeldus

Keskkoonnaameti tellimusel koordineeris HLP infosüsteemide kolmeastmelist etalonturbe süsteemi ISKE juurutamiseks vajaliku tegevuskava koostamist Keskkonnaametis.

Projekti käigus kaardistati ISKE rakendmiseks vajalikud infovarad ning andmekogud. Määrati andmekogudele turvaklassid ning hinnati turbeastmele vastavate meetmete rakendatust.

Vastavalt kogutud infole koostati Keskkonnaametile infoturbe tegevuskava ISKE täielikuks rakendamiseks.

Tulemid

  1. Andmekogude ja infovarade kaardistus
  2. ISKE meetmete rakendatuse tabel
  3. Tegevuskava ISKE meetme rakendamiseks