Kagu Investi andmekaitse nõustamine

mai 2008 - september 2008

Kirjeldus

Kagu Invest tellimusel viis HLP läbi ettevõtte riskianalüüsi ja koostas andmeturbe tegevuskava.

Töö eesmärgiks oli välja selgitada Kagu Investi infosüsteemis esineda võivad nõrgad kohad ning läbi nende nõrkade kohtade realiseeruda võivad ohud. Riskianalüüsi eesmärgiks oli hinnata ohtude poolt tekkida võivaid kahjusid.

Tulemid

  1. Ettevõtte infoturbevajadused
  2. Andmete turvaklassid
  3. Hinnang tööjaamade ja serverite korralisele hooldusele
  4. Asutuse infoturbe hetkeolukord
  5. Ohud ja nõrkused
  6. Andmeturbe nõuded grupeeritud protseduuridena
  7. Andmeturbe tegevuskava