IT hetkeolukorra hindamine

august 2017- oktoober 2017

Kirjeldus:

Projekti käigus saime peale dokumentide vajalikke teadmisi, häid kogemusi ja lisaks enesekindlust edaspidiseks IKT valdkonna parendamiseks Tartu Kunstikoolis. – Margit Allekõrs, tugistruktuuri juhataja

Tartu Kunstikool soovis saada ülevaadet oma IT valdkonna hetkeolukorrast, et planeerida kooli järgmised IT arengusammud.

Projekti vastutav konsultant oli Siim Jalakas, omades mahukat kogemust IT hetkeolukorra hindamise projektide läbiviimisel, koostas põhjaliku IT hetkeolukorra kirjelduse ja Tartu Kunstikooli hariduslikke eesmärke arvestavad arengusoovitused.

Projekti vältel tutvus konsultant kooli IT dokumentatsiooniga ning viis läbi mitmed analüüsiarutelud võtmeisikutega. Toetav roll projektis oli assistent Mariana Urvikul, kes koordineeris projektis analüüsiarutelude ajakava, koostas kohtumistest memod ning abistas konsultanti tulemite koostamisel.

Projektis kasutati Leego Hanssoni IT hetkeolukorra hindamise metoodikat, mis on lähtub erinevatest IT standarditest , pikaaegsest kogemusest ja heast tavast.

Tartu Kunstikooli mitmed õppekavad on tihedalt seotud IT-ga. Sellepärast oli meeldiv näha Tartu Kunstikooli initsiatiivi IT valdkonna paremaks korraldamisel. – Mariana

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. IT valdkonna arendamise soovitused