Infosüsteemi OKAS arenduse tellijajärelevalve

aprill 2008 - aprill 2009

HLP korrektsus ja süsteemsus dokumentide ning tööde haldamisel moodustab loogilise terviku ning tagab järjepidevuse info edasiandmisel – kõrvaltnähtu on kogemus, millest on palju õppida. Analüüsi ja planeerimise osakonna juhataja Katri Känkinen.

Kirjeldus

Keskkonnainspektsiooni tellimusel koordineeris Hansson, Leego & Partner Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi (OKAS) arendustöid ja teostas Keskkonnainspektsiooni huvides projekti järelevalvet.

Analüüsiti Keskkonnainspektsiooni (KKI) objekti kontrollimise protokollide koostamise töökorralduslikke ja  ettevalmistamisega seotud protsesse, tehti ettepanekuid protsesside paremaks toimimiseks. Kirjeldati erinevate sihtgruppide (inspektorid, juhid, koostööpartnerid) infovajadusi. Anti ülevaade KKIs olemasolevate rakenduste funktsionaalsusest, toodi välja kitsaskohad ja tehti ettepanekuid nende muutmiseks. Hinnati vajadusi loodava rakenduse riistvara hankimiseks ning haldamiseks. Kirjeldati seoseid teiste väliste rakendustega.

Tulemid

  1. Nõuded ÕRAKi arendamiseks
  2. Põhiprotsesside kirjeldused
  3. ÕRAKi seoste kirjeldused teiste rakendustega
  4. Põhjalikud intervjuude memod