EMTA infovahetuse kaardistamine

juuli 2014 – oktoober 2014

Tahan teid kogu projektigrupi nimel tänada väga meeldiva ja professionaalse töö eest! Gea Reimann, Liviko finantsjuht.

Kirjeldus

AS Liviko tellimusel tutvus Hansson, Leego & Partner Liviko ja Eesti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) vaheliste andmevahetusprotsessidega aktsiisikauba aruandluse osas ning koostas vastavad äriprotsesside kirjeldused.

Eesmärgiks seati koostada kiiresti haaratav süsteemne käsitlus protsessidest, mis dokumenteerib tänase teadmuse ning abistab nii uusi Liviko töötajaid kui ka teisi huvitatud osapooli efektiivse ülevaate saamisel vähese ajakuluga. Projekti käigus kaardistati Liviko äriprotsessid kuues EMTA infosüsteemis ja Riiklikus Alkoholiregistris, mille andmeid taaskasutatakse EMTA süsteemides.

HLP konsultant viis läbi arutelud Livikos eelmainitud infosüsteeme kasutavate võtmeisikutega ning koostas saadud sisendi põhjal iga alamprotsessi põhiandmete ja oluliste asjaolude ülevaate, protsessiskeemid BPMN notatsioonis ning kaasuvad protsessikirjeldused. Lisaks koostati detailsem alkoholi liikumise ja laoseisu aruande kirjeldus, mis võttis arvesse nii seadusandlusest tulenevaid aruande täitmise nõudeid kui ka Liviko eripärasid aruandeks vajalike andmete töötlemisel.

Kaardistamise lõppfaasis kirjeldas konsultant kogunenud tähelepanekute alusel tänased protsesside kitsaskohad ja pakkus välja optimeerimisettepanekud nende lahendamiseks.

Liviko armastab oma arvestustes väga korrektsust ning see läheb hästi kokku HLP väärtustega – kooskõlaliste ootuste taustal sujus kaardistamine efektiivselt. – Eveli Pung, konsultant

Tulemid

  1. Protsessikirjeldused, sh äriprotsesside mudelid
  2. Tänaste kitsaskohtade ülevaade ja vastavad optimeerimisettepanekud

 

15.10.2014