ELA IT strateegia koostamise nõustamine

detsember 2011 kuni jaanuar 2012

Kirjeldus

Lennuakadeemi tellimusel hindas Hansson, Leego & Partner ettevõtte infosüsteemi ja IT-meeskonna toimimise hetkeolukorda ning nõustas IT strateegia koostamist aastateks 2012-2014 a.

Koos ELA IT spetsialistidega hinnati infovarade haldamise jätkusuutlikkust asutuse toimimise seisukohalt. Konsultant selgitas välja IT positsiooni organisatsioonis ja andis hinnangu IT olukorrale. Koostati nõuded taristu haldamiseks, arvutiabi korraldamiseks, arenduste korraldamiseks ning andmeturbe tagamiseks.

Koostöös IT valdkonna vastutajatega töötati välja IT visiooni elluviimiseks vajalik tegevuskava. Tegevuskavas eristati selgelt vältimatud tegevused ehk mis on IS jätkusuutlikkuse ja turvalises mõttes olulised ning seetõttu tuleb olukorra parandamiseks alustada töödega kohe.

Vastavalt IT strateegiale jagas konsultant lisaks soovitusi IT eelarve otstarbekaks planeerimiseks.

Tulemid

  1. Hinnang IT olukorrale
  2. Põhjalikud intervjuude memod
  3. IT strateegia ja tegevuskava 2011-2015
  4. Soovitused IT-eelarve planeerimiseks