Arhiiviregistri ISKE audit

aprill 2011 - mai 2011

Koostöö ISKE auditi läbiviimisel HLP-ga sujus ladusalt ning HLP antud soovitused, järeldused ja ettepanekud on väga väärtuslikud Rahvusarhiivi IT ja digitaalarhiivi edasisel arendamisel. Digitaalarhiivibüroo juhataja Lauri Leht

Kirjeldus

Rahvusarhiivi tellimusel viis HLP koostöös ConsultITga läbi Arhiiviregistri ISKE auditi.

Auditi eesmärgiks oli hinnata, kas Arhiiviregistri pidamisel on ISKE turvameetmed rakendatud. Auditi käigus kontrolliti infovarade inventuuri ja turvaklassi määramise vastavust ISKE rakendusjuhendis esitatud nõuetele, analüüsiti Rahvusarhiivi infoturbega seotud dokumente, viidi läbi intervjuusid ja vaatlusi, kontrolliti rakendamisele kuuluvate turvameetmete valimist ning vastavalt valimile turvameetmete rakendamist.

Koostati auditi aruanne koos auditeeritavate meetmete tabeliga, milles juhiti tähelepanu suuremat riski põhjustavatele puudustele ning anti soovitusi kõrge riskiastmega meetmete rakendamiseks.

Tulemid

Auditi aruanne, auditeeritavate meetmete tabel, intervjuude memod.